Komt er einde aan procedureslag open landbouwlandschap?

31.03.2017 

 

De Vlaamse regering heeft een ontwerpdecreet goedgekeurd dat beter omschrijft wat er wel en niet kan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Hierover verschillen de landbouwsector en de natuurbeweging ernstig van mening. Tekenend is dat Boerenbond begin dit jaar de pers optrommelde om het verhaal van twee jonge boeren uit Bierbeek te doen. Een procedure bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen confronteert hen met de bezwaren die Natuurpunt maakt tegen nieuwe stallen in het open landschap. De reacties op het initiatief van de wetgever om de beoordelingsvrijheid van de rechtbank in te perken, laten zich raden. Boerenbond hoopt dat landbouwers eindelijk rechtszekerheid krijgen. Natuurpunt vindt het niet te rijmen met de vooropgestelde betonstop.
Bijna de helft van het landbouwareaal in Vlaanderen is landschappelijk waardevol vanwege het open en mooie karakter ervan. Dit is niet hetzelfde als bouwvrij agrarisch gebied. Een landbouwer mag hier een nieuwe stal optrekken voor zover dit de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengt. Die omschrijving liet ruimte voor een verschillende interpretatie door landbouw- en natuursector. De één benadrukt dat het de landbouwers zelf zijn die het landschap zijn schoonheid geven, en vindt een nieuwe stal kunnen wanneer die zo goed mogelijk ingepast wordt in de omgeving. Voor de ander werpen moderne landbouwbedrijfsgebouwen een smet op het landschap, en vooral op het open karakter ervan.

Het resultaat laat zich raden. Vergunningsaanvragen in landschappelijk waardevol werden juridisch aangevochten, “bijna systematisch” volgens Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. Bijna even vaak sneuvelden de plannen van landbouwers bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen. De Becker: “De moeite die de aanvragers bij dergelijke dossiers doen om hun gebouwen zo goed mogelijk in te passen in het landschap wordt door de Raad beschouwd als hét bewijs dat de inplanting het landschap aantast … en het project dus niet vergund kan worden. De wereld op zijn kop, als je het mij vraagt.”

Door de wijziging van een aantal decreten legde de Vlaamse regering de wettelijke basis voor het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Eén van de aanpassingen grijpt in bovenstaande kwestie in, en poogt de beoordelingsvrijheid van de rechtbank in te perken door duidelijker te stellen dat landbouwbedrijfsgebouwen mogelijk zijn in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, mits het behoud van karakteristieke landschapselementen. “Eindelijk, en zeer terecht”, reageert de voorzitter van Boerenbond. “Dit ontwerpdecreet moet nu nog door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd. Het is dus nog even wachten op een definitieve regeling, maar hopelijk krijgen daarna land- en tuinbouwers in landschappelijk waardevol agrarisch gebied eindelijk de rechtszekerheid waar ze recht op hebben.”

De confrontatie van visies die zeer duidelijk was in het voorbeelddossier van de vergunningsaanvraag van twee jonge boeren voor een biologische kippenstal in Bierbeek doet zich nu opnieuw voor. Natuurpunt is het namelijk helemaal niet eens met de versoepeling van de bouwregels. “Net nu de eensgezindheid over een betonstop groter is dan ooit, dreigt het platteland verder te verstenen”, klinkt het. De organisatie vindt bouwen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied niet getuigen van zuinig ruimtegebruik. “Waar landbouwers stoppen, blijft het oude beton liggen, en waar nieuwe landbouwers opstaan, wordt vers beton gegoten.” Natuurpunt wil het bestaand agrarisch vastgoed beter benut zien, en strengere in plaats van soepelere regels voor nieuwbouw door landbouwers. Tot dusver vond de natuurbeweging bij vergunningsaanvragen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied een bondgenoot in de Raad voor Vergunningsbetwistingen die de aantasting van het landschap zeer streng beoordeelde.

Bron: Vilt verslaggeving

Franson :HOOGWAARDIGE RUNDVEEVOEDERS OP MAAT
Quality Feed
Hendrix Haeck
bovas
Franson voor u veevoeder
hof te spieringen

Samen Sterk

 

 

 

 

 

 

Hou voldoende afstand, beperkt contact en was uw handen op regelmatige basis.

Draag uw mondmasker bij contact.
                                                           Zorg goed voor uzelf en elkaar.                                                            Alvast bedankt voor jullie begrip.

 

 

 

 

Overlijdens